Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

“Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga” naziv je projekta koji kroz operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. financira Europska Unija sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ured za Vlade Republike Hrvatske.

 

Nositelj projekta je Udruga Mi iz Splita, a partneri na projektu su: Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva Smart (Rijeka), UOSIKAŽU – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije (Karlovac) i Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija” (Nova Gradiška).

 

Projekt direktno djeluje na razvoj kapaciteta OCD-a u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera (menadžment volontera) kroz:

 

  • edukaciju predstavnika OCD-a za koordinatore volontera
  • razvoj temeljnog sustava kvalitete za volonterske programe
  • mentorsku podršku i savjetovanje OCD-a prema sustavu
  • promociju razvoja volonterskih programa i volontiranja u pružanju socijalnih usluga

 

U ovom se projektu naglaašava suradnja s građanima, kao potencijalnim volonterima i dodatnim ljudskim resursima, promocija suradnje s OCD-ima i ustanovama socijalne skrbi kao pružateljima socijalnih usluga.  Lokalne parnerske organizacije odabrane su kao potencijalni primjeri dobre prakse u svrhu prenošenja znanja i iskustava.

 

Kao rezultat projekta očekuje se da će korisnici biti educirani i senzibilizirani o sustavnom pristupu uključivanja volontera, sustavu kvalitete za volonterske programe, standardima socijalnih usluga te da će se razviti sustav kvalitete za volonterske programe u području socijalnih usluga OCD-ova. U dvije partnerske organizacije (UOSIKAŽU  i PREVENCIJA) provest će se pilot volonterskih programa, uključujući i zapošljavanje koordinatora volontera. Šira javnost biti će upoznata i informirana o volontiranju u području socijalnih usluga kroz redovito ažurirane web stranice regionalnih volonterskih centara i lokalnih partnera te kroz medijska predstavljanja i najave. Kroz projekt će se promovirati i sustav kvalitete za volonterske programe i standarde socijalnih usluga kao i njihova primjena u praksi.